10.10.2018

Brexit og hvordan din virksomhed skal forholde sig

Brexit forhandlingerne er ved at nærme sig vejs ende, men der er stadig store udfordringer, før parterne når til enighed. Scenariet, hvor skilsmissen ender uden aftale, kan blive en realitet, men konsekvenserne deraf er endnu uoverskuelige. Det skaber en stor usikkerhed for Storbritannien, de finansielle markeder og ikke mindst for danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien. Ifølge Kromann Reumert burde danske virksomheder forberede sig på de forskellige scenarier allerede nu.

Storbritannien og EU håber på at nå til enighed om en Brexit-aftale inden EU-topmødet i oktober. Der er dog stadig uenighed blandt parterne om væsentlige forhold, og det bliver et kapløb med tiden at opnå et resultat, som kan accepteres af begge parter. I knap to år har parterne arbejdet på "skilsmisseaftalen", og i marts 2019 træder Storbritannien ud af EU. Der er i skrivende stund en reel risiko for, at Storbritannien træder ud af EU uden en skilsmisseaftale, herunder uden en aftale om en overgangsperiode.

Læs også: Brexit: Du skal sikre din virksomhed nu

Plan B

Forhandlingerne har vist sig at være lige så vanskelige, som mange frygtede, og både EU og briterne er begyndt at forberede sig på, at aftalen ikke kommer i stand inden marts 2019. Der er stadig uenighed på væsentlige områder, og derfor har Storbritannien for nyligt offentliggjort en plan B for at sikre stabilitet i nationen, såfremt en aftale ikke opnås.

Danske virksomheder med væsentlige interesser på det britiske marked bør gøre det samme. Det er Kromann Reumerts opfordring, at danske virksomheder ruster sig bedre til alle potentielle scenarier.

”Det har været nogle hårde forhandlinger, og det er endnu usikkert, hvordan situationen bliver, når Storbritannien træder ud af EU til marts. Der har været en tro på, at tingene nok skulle falde på plads, men der er i dag en reel risiko for, at det ender med et ’no-deal’-scenarie. Det er væsentligt, at danske virksomheder forbereder sig på dette nu," siger Søren Skibsted, partner og chef for Kromann Reumerts kontor i London.

Stigning i handelsomkostninger

Ud over en skilsmisseaftale skal de to parter, i en eventuel overgangsperiode frem til slutningen af 2020, blive enige om en handelsaftale. Hvis en sådan aftale ikke kommer i stand, kan danske virksomheder også på den baggrund forvente at blive berørt i betydeligt omfang. Frem mod år 2030 vil handelsomkostningerne for danske virksomheders eksport af varer til Storbritannien i gennemsnit stige med 29 procent.

En række sektorer vil, ifølge en rapport fra Copenhagen Economics, være særligt udsatte for stigninger i handelsomkostninger og/eller -barrierer. Dette gælder for eksempel den danske fødevareeksport til Storbritannien, der ifølge rapporten vil kunne falde med op til 79 procent i et scenarie, hvor der ikke indgås en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Skulle det alligevel lykkes at indgå en aftale, forventes det (uanset om det bliver ’et blødt brexit’ eller en EU-frihandelsaftale) at medføre stigninger i handelsomkostninger på op til 16 procent.

"Uanset udfaldet af forhandlingerne bør danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien ruste sig bedre. Det kan de gøre ved blandt andet at identificere de fem største risici og forholde sig til, hvorledes disse risici håndteres i forskellige scenarier. Det behøver ikke være vanskeligt eller særligt ressourcekrævende at lave en plan herfor, men til gengæld kan det have stor værdi for virksomhederne,” siger Søren Skibsted.

Deltag på webinar: Brexit - et praktisk crash kursus i konkrete udfordringer for eksportvirksomheder

Tag dine forholdsregler nu 

Næste EU-topmøde om Brexit er planlagt til den 17. og 18. oktober, hvor forhandlerne håber på et stort fremskridt med konkrete resultater. Hvis dette sker, vil der sandsynligvis blive indkaldt til ekstraordinært møde for afsluttende forhandlinger en måned efter. Slutspurten er i gang, og usikkerheden fastholdes til det sidste.

For at imødekomme usikkerheden kan danske virksomheder allerede nu tage visse kommercielle og juridiske forholdsregler og søge en øget grad af sikkerhed for deres aktiviteter i Storbritannien.

Her er eksempler på områder, som kan blive berørt af Brexit, og som danske virksomheder bør overveje:

Medarbejderforhold

 • Hvordan påvirker ophævelsen af den frie bevægelighed dine muligheder for at have engelske ansatte i Danmark og omvendt?
 • Vil regler om opholdstilladelse i Storbritannien blive ændret? Kommer der nye aflønningsregler inden for den finansielle sektor?

Skattemæssige forhold

 • Påvirkes forretningen af, at EU-baserede regler om moms, told og afgifter ikke længere vil gælde automatisk?
 • Hvordan vil mulighederne blive for at flytte kapital mellem koncernselskaber eksempelvis via udbyttebetalinger?

Immaterielretlige forhold

 • Hvordan vil etableringen af den kommende europæiske patentdomstol blive påvirket?
 • Hvordan sikres beskyttelse af varemærker og designs i Storbritannien, når eksisterende EU-rettigheder ikke længere gælder i Storbritannien?  

Konkurrenceret

 • Vil Brexit medføre yderligere gebyrer samt længere og flere konkurrenceretlige myndighedsprocesser for transaktioner?
 • Er Storbritannien det mest fordelagtige værneting for sagsanlæg om erstatning efter overtrædelse af konkurrenceretten?
 • Vil der på sigt blive pålagt højere bøder eller anderledes erstatninger for overtrædelser af de britiske konkurrenceregler?

Finansiering og den finansielle sektor

 • Hvordan påvirkes finansielle virksomheders muligheder for at sælge finansielle services på tværs af grænserne, hvis passport-reglerne under finansiel EU-lovgivning ikke længere finder anvendelse?
 • Udløser Brexit nogle rettigheder i eksisterende finansieringsengagementer for eksempel i form af førtidsindfrielse, misligholdelse eller slet og ret opsigelse af engagementet?
 • Vil danske virksomheders muligheder for at tilkøbe produkter fra britiske finansielle virksomheder påvirkes negativt?

Tvister

 • Hvordan påvirkes muligheden for at tvangsfuldbyrde danske domme i Storbritannien og vice versa?
 • Vil eventuelle problemer med fuldbyrdelse af domme kunne adresseres ved brug for voldgiftsklausuler?

Fusioner og virksomhedsoverdragelser

 • Vil virksomhedstransaktioner, der involverer et selskab placeret i Storbritannien, blive besværliggjort grundet manglende fællesregulering af konkurrenceområdet, persondataområdet og medarbejderområdet?
 • Er Brexit i sig selv en begivenhed, der kan medføre, at en part i en virksomhedsoverdragelsesaftale kan træde tilbage fra aftalen med henvisning til en MAC-klausul (Material Advierse Change)?

Kontrakter

 • Hvilken EU-regulering, der på nuværende tidspunkt er direkte gældende, vil ophøre med at gælde for kontrakter indgået under engelsk ret, og hvilke konsekvenser har dette for den konkrete aftale?
 • Er Brexit i sig selv en begivenhed, der kan medføre, at en part til en kontrakt kan træde tilbage fra aftalen med henvisning til en MAC-klausul (Material Advierse Change)?
 • Medfører Brexit, at der er behov for at genforhandle aftalen, og hvad er mulighederne for dette?

Persondataretten

 • Hvad vil mulighederne være for at lade persondata flyde mellem et EU-land og Storbritannien?
 • Er der behov for fortsat at indhente godkendelser mv. fra England i tilfælde af, at Storbritannien ikke underlægges databeskyttelsesforordningen?
 • Hvilke krav vil der blive stillet til behandling og beskyttelse af persondata i Storbritannien efter dets udtræden af EU?