Generelle forretningsbetingelser for Danish Export Association

Når du er medlem i Danish Export Association, køber et eksportfremstød hos os eller deltager i et kursus gælder en række forretningsbetingelser for dit køb. På denne side kan du blandt læse om vores regler for afbud og tilskud.

Click for English

1. Anvendelse og gyldighed

Følgende generelle forretningsbetingelser er gældende, medmindre andet er skriftlig aftalt.

2. Ydelser

Danish Export Association leverer følgende ydelser:

  • A: Eksportfremstød, efter nærmere aftale eventuelt kombineret med udstillinger, konferencer, seminarer, møder samt andre events.
  • B: Medlemsmøder, konferencer, seminarer m.v. afholdt i Danmark.

Ydelsen leveres efter nærmere indgået aftale m.h.t. omfang, indhold og pris.I det omfang Danish Export Association måtte finde det nødvendigt, er den berettiget til at antage underleverandører til udførelsen af ydelsen.

3. Persondata i Danish Export Association

Medlemskab i foreningen medfører, at vi registrerer data om virksomheden og medarbejdere, der er relevante kontaktpersoner for medlemskab i Danish Export Association og det/de netværk, virksomheden er medlem af. Vores politik for persondata er beskrevet her

4. Vederlag og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og ex moms. Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadag. Efter forfaldsdato tilskrives rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Ved aftaler indgået om eksportfremstød, udstillinger og lignende, er Danish Export Association berettiget til at fakturere 50% af arrangementets pris ved bekræftelse af tilmelding og restbeløbet efter afholdelsen af udstillermøde, under alle omstændigheder, dog senest 3 måneder før arrangementets afholdelse.

Danish Export Association forbeholder sig retten til at aflyse arrangementer i tilfælde af for få deltagere.

5. Afbestillingsregler / afbud

A: Ved kundens afbestilling af eksportfremstød, udstillinger m.m. betaler kunden efter følgende regler:

  • ved afbestilling mere end 9 måneder før afholdelse: 50% af arrangementets pris.
  • ved afbestilling mellem 9 og 6 måneder før afholdelse: 75% af arrangementets pris.
  • ved afbestilling senere end 6 måneder før afholdelse: 100% af arrangementets pris.

B: Ved afbud til medlemsmøder, konferencer, seminarer og møder afholdt i Danmark, betales arrangementsprisen efter følgende regler:

  • ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
  • ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
  • ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Ved såkaldte ”gratis arrangementer” opkræves et ”no show” gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde.

6. Ændringer og deltagerbetingelser ved eksportfremstød

Særlig ved eksportfremstød forbeholder Danish Export Association sig retten til at ændre i programmet, dersom forholdene gør det nødvendigt.

Kunden er selv ansvarlig for forsikring af egne produkter både før, under og efter det pågældende arrangement inklusive transport.

Deltagelse i arrangementer, som er arrangeret af Danish Export Association, sker på eget ansvar.

Hvis kunden har indgået aftale om gennemførelse af et arrangement i forventning om tilskud, kan Danish Export Association ikke gøres ansvarlig for om et sådant tilskud opnås, ligesom kunden ej heller kan fravige vilkårene i den indgåede aftale. Det bemærkes, at tilskud kun ydes til virksomhedere med dansk CVR nr.

7. Betingelser for tilskud fra Eksportrådet

I tilfælde af tilskud bliver givet til et eksportfremstød, skal deltagende virksomheder være opmærksom på følgende:

Det deltagende selskab skal være berettiget til tilskud i henhold til Eksportrådets regler og forskrifter. Danish Export Association kan ikke holdes ansvarlig, hvis der ikke ydes tilskud på grund af gældende regler.

De minimis-regler

Tilskud til fælles eksportfremstød fra Eksportrådet falder ind under EU 's de minimis-regler, der gælder for, hvor meget offentlig støtte en privat virksomhed kan modtage. Størrelsen af ​​tilskud, som er modtaget under de minimis-regler for hver virksomhed, kan typisk ikke overstige EUR 200.000 over 3 regnskabsår dvs. indeværende år samt de to forudgående regnskabsår.

Hvis en virksomhed har modtaget offentlige midler, der falder ind under de minimis-reglerne, vil det således fremgå i de bekræftelsesdokumenter, som virksomheder modtager i forbindelse med tildeling af midler. Virksomheder, der modtager eksportfremmende tilskud, skal udfylde et virksomhedsskema, hvor de skal angive alle tilskud, der er modtaget under de minimis-regler.

 

8. Ansvar

Erstatningskrav mod Danish Export Association kan aldrig overstige det aftalte vederlag ex moms i medfør af den konkrete aftale, som er indgået mellem Danish Export Association og kunden.

Indirekte tab, driftstab og lign. erstattes ikke af Danish Export Association. Der ydes ikke erstatning som følge af trykfejl og fejl ved oversættelser m.v.

Danish Export Association kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser eller mangler forårsaget af begivenheder der ligger udenfor kontrol af de berørte parter, herunder, men ikke begrænset til: Force majeure så som naturkatastrofe, arbejdskonflikter, brand, krig, mobilisering, eller uforudset militær mobilisering, generel mangel på materialer, import – eksport forbud, transportmangel, civile uroligheder eller forsinkelse/fejl i leverancer fra underleverandører.

I den udstrækning der mellem Danish Export Association og kunden benyttes elektronisk kommunikation (mail, SMS, via sites og lign.) påtager Danish Export Associationsig ikke ansvar for sikkerheden og kan ikke gøres erstatningsansvarlig.

9. Tvister

Enhver uenighed mellem parterne om forståelsen af aftalen og / eller disse forretningsbetingelser, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres under anvendelse af dansk ret ved voldgift, medmindre den krænkede part måtte vælge de almindelige domstole i Danmark. Værneting er i så fald Danish Export Association hjemting. En voldgiftsag skal føres i henhold til ”Regler for behandling af sager ved Den almindelige voldgiftsret i Danmark”.

KUFE 03.07.2012
Rev. 16.03.2015
Rev. 22.04.2015
Rev. 01.10.2016
Rev. 23.05.2018