Vedtægter

Vedtægter for Danish Export Association

Danish Export Association regelsæt for dit medlemskab.

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danish Export Association. Foreningens hjemsted er Silkeborg.

§ 2: Formål

Foreningen har til formål at virke for at,

 • samle danske virksomheder med interesse i eksport, således at de kan udveksle viden og erfaringer om internationalt salg gennem netværk.
 • samle danske virksomheder i et samarbejde om eksportfremstød i forbindelse med udstillinger, fact-finding ture, konferencer, kontaktmøder og lignende.
 • markedsføre medlemsvirksomhederne via fælles hjemmeside og relevante medier i Danmark og i udlandet.
 • etablere mødeaktiviteter, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer om eksportarbejde i en atmosfære, som fremmer den personlige kontakt mellem de enkelte deltagere.
 • opretholde kontakt med udenlandske søsterorganisationer, hvor det kan fremme dansk eksport.
 • fremme eksportarbejdets placering og omdømme i det danske samfund.
 • medvirke til at sikre beskæftigelsen i Danmark.
 • bistå oprettede grupper og sektioner samt andre efter bestyrelsens skøn med administrativ bistand.
 • hædre personer og virksomheder, der har gjort en usædvanlig indsats i overensstemmelse med vores formål og virke.

Til opnåelse af formålet kan foreningens medlemmer oprette sektioner og grupper, jvf. § 7.

Danish Export Association overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til – konkurrencelovgivningen.

§ 3: Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages danske virksomheder med dansk CVR nummer med eksportinteresser eller en interesse i en sektion og/eller gruppes faglige aktivitet.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen, som i tvivlstilfælde forelægger anmodningen for bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer afgørelsen i relevante tilfælde efter samråd med det pågældende sektionsråd eller gruppeledelse. Bestyrelsen kan dispensere.

Hvis der ikke er flertal, og hvis ansøgeren måtte ønske det, kan sagen henvises til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling, hvor der kræves simpelt flertal for optagelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og skal leve op til dens formålsbestemmelse, og er berettiget til at stifte grupper eller sektioner på nærmere fastsatte vilkår, der skal godkendes af foreningens bestyrelse.

§ 4: Ophør af medlemskab

Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningen, og kan kun ske til en 1. januar eller til en 1. juli med seks måneders forudgående varsel.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem:

a. når betingelserne for at være medlem af foreningen ikke længere er til stede, jvf. § 3.

b. når medlemmet har pådraget sig restance, jvf. § 4, og ikke betaler denne senest 14 dage efter fremsat påkrav.

c. når medlemmet formenes at have overtrådt foreningens love, modvirket dens formål, eller på anden måde vist ukollegial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer som følge heraf stiller forslag om medlemmets eksklusion til en generalforsamling. En sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og det her nævnte punkt skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen.

Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse eller andre skyldige ydelser for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen eller udmeldelsen finder sted.

Ved udmeldelse eller eksklusion, mister medlemmet stemmeret til ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger fra udmeldelsesdatoen eller datoen for eksklusionen at regne.

Ved eksklusion mister medlemmer stemmeretten pr. eksklusionsdatoen og ved udmeldelse, på datoen for udløbet af udmeldelsesfristen, når medlemmet slettes af medlemsfortegnelsen.

§ 5: Kontingent

Indmeldelsesgebyr, foreningskontingent og gruppe- og sektionskontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen med virkning for det følgende regnskabsår.

§ 6: Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ulønnet og består af 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode, sammensat således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes bredt med øje for kundesegmenter, kompetencer, virksomhedstype og størrelse, aktivitetsniveau mv.

Hvert år på generalforsamlingen vælges der mindst 3 personer til bestyrelsen. Kandidaterne vælges efter det forholdsmæssige antal afgivne stemmer således, at de opstillede personer, der i samme valg får flest, næst flest stemmer etc. er valgt.

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand, der samtidig er formand og næstformand for foreningen som helhed.

Bestyrelsen har til sin assistance et formandsråd, der består af formændene for Danish Export Association til en hvert tid aktive sektioner og grupper samt bestyrelsen. Formandsrådet har til opgave at: 

 • fremme informationsdeling og sparring mellem sektionerne
 • oplyse om sektionernes udvikling til bestyrelsen gennem direkte møder
 • være orienteret om Danish Export Associations overordnede udvikling
 • deltage i planlægning og gennemførelse af foreningens langsigtede strategi 

Formandsrådet holder møde 1 -  2 gange om året. Møder indkaldes med fire ugers varsel. 

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsen træffer aftale med direktøren om ansvar og kompetence og udsteder de nødvendige fuldmagter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt 14 dage inden mødet. Dagsorden fremsendes senest 7 dage inden mødet.

Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af bestyrelsen og referenten.

I bestyrelsen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed, men den er kun beslutningsdygtigt, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7: Foreningens organisation i underafdelinger

Foreningens medlemmer kan danne sektioner eller grupper.

Sektioner er åbne for alle inden for samme branche.

Grupper er karakteriseret ved, at alle gruppens medlemmer skal samtykke ved nye medlemmers optagelse.

Sektionerne er underlagt Danish Export Associations vedtægter, dog kan der i visse tilfælde være grund til, at enkelte sektioner kan have deres egne vedtægter.

Sektionernes ledelse

Sektionen ledes af et sektionsråd, som vælges af sektionernes medlemmer. Sektionsrådets rolle er udelukkende rådgivende i forhold til sekretariatets drift af sektionen.

Rådsmedlemmer vælges for en 2 årig periode, sammensat således at ca. halvdelen af rådet er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, dog maximalt 2 gange, således at den samlede periode kan blive 6 år.

Skulle en situation opstå, at der ikke kan findes egnede kandidater til rådet, kan den 6-årige periode fraviges ved et enigt råd.

Hvert medlem har én stemme, og et medlem defineres som en virksomhed.

Sektionsrådet konstituerer sig efterfølgende med en formand og næstformand.

Formanden er samtidig født medlem af Formandsrådet, i dennes fravær næstformanden.

Personer fra relevante, eksterne organisationer kan tilbydes en plads som ikke-stemmeberettiget, kommitteret medlem af rådet.

Beslutning om opløsning af sektioner træffes af Bestyrelsen efter dialog med direktionen og Formandsrådet.

§ 8: Myndighed og tegningsret

Bestyrelsen er den styrende myndighed i alle foreningens anliggender og beslutter selv, i hvilket omfang formandsrådet skal høres i generelle spørgsmål.

Foreningen tegnes af: I den daglige drift af direktøren. Omfanget af direktørens fuldmagt fastsættes af bestyrelsen, jvf. § 6. Ved dispositioner herudover tegnes foreningen af:

 1. Formanden i forening med direktøren
 2. Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem
 3. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren
 4. 4 bestyrelsesmedlemmer

I gruppe- eller sektionsanliggender tegnes foreningen tillige af:

 1. En gruppe- eller sektionsformand i forening med foreningens direktør/ansvarlige konsulent.
 2. 2 gruppe- eller sektionsrådsmedlemmer i forening med foreningens direktør/ansvarlige konsulent.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

§ 9: Regnskabet

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne kontrolleres og revideres af en statsautoriseret revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen.

I foreningens regnskab indgår som en integreret del tillige eventuelle gruppe- og sektionsregnskaber.

§ 10: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Mødeberettiget og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer i foreningen. Dog er det tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kan afgive stemmer for op til 5 medlemmer ifølge fuldmagt. Hvert medlem af foreningen har 1 stemme pr. basiskontingent, som medlemmet betaler til foreningen.

Enhver afstemning på generalforsamlingen afgøres vedsimpelt flertal blandt de fremmødte. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

§ 11: Ordinær generalforsamling

Foreningen afholder en årlig generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer afgørelse om forhandlings- og afstemningsmåder, samt tilsikrer, at der føres referat.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
 4. Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr samt gruppe- og sektionsgebyr for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt snarest muligt og senest 14 dage efter, at denne skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal medmindre der er tale om vedtægtsændringer jvf. § 10. Indkaldelse skal ledsages af dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 13: Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen træffes af to med højst 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger, og skal for at være gyldige tiltrædes af 3/4 af de afgivne stemmer. En beslutning om opløsning har kun gyldighed, såfremt generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse af Danish Export Associations formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de Danish Export Association påhvilede økonomiske forpligtelser. Der skal tillige være tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at afviklingsplanen kan gennemføres. Den senest valgte bestyrelse skal fungere som det besluttende og ansvarlige afviklingsudvalg.

Vedtaget på Danish Export Associations generalforsamling den 24. Maj 2012

Revideret 28. maj 2013
Revideret 19. maj 2014
Revideret 29. maj 2015
Revideret 25. maj 2016
Revideret 17. maj 2017